Този сайт използва бисквитки, както е обяснено в нашата графа: политика за поверителност. Ако сте съгласни с използването на „бисквитки“, моля, затворете това съобщение и продължете да използвате този сайт.Приеми и затвори

Поръчки за текстилни продукти влезли от 12.07.24 г до 28.07.24 г ще се изработват след 29.07.24 г.

Количка (Няма продукти ) - 0,00 лв.

Общи условия

Общи условия за ползване на "Подаръци.БГ" ООД

Тази Условия за Ползване ще влязат в сила от 24 май 2018 г.

§ I. Общи условия

 • Тези Условия за Ползване представляват "общите условия" по чл. 298 от Търговския закон. Тези Условия за Ползване се прилагат за всички услуги, продукти, уеб сайтове, игри, съдържание, заедно наричани "Продукти" и / или "Услуги", управлявани от Подаръци.БГ ООД.
 • Тези Условия за Ползване не се отнасят за които и да са услуги или уебсайтове на трети страни, свързани или интегрирани в която и да е наша  услуга, продукт или уеб сайт. Тези трети страни имат свои собствени Политики за Поверителност и Условия за Ползване, които Подаръци.БГ не контролира по никакъв начин.
 • Когато тези думи се споменават: “Подаръци.БГ ООД”, “Подаръци.БГ” “ние,” “нас”, “наш”, “на нас” или “Администратор”, те се отнасят до фирмата "Подаръци.БГ".
 • С регистрацията си в нашите продукти, Потребителите декларират, че са наясно, разбират и напълно приемат които и да са и всички от разпоредбите на тези Условия за Ползване. "Потребители" по смисъла на тези Условия за Ползване са всички лица, които имат право на регистрация съгласно условията на раздел II по-долу.
 •  Всички услуги, продукти, уеб сайтове, игри, съдържание, заедно наричани "Продукти" и / или "Услуги", са собственост на Подаръци.БГ ООД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК1315072255, с адрес за кореспонденция България, гр. София, ул.Коста Лулчев 2, МОЛ Емил Трухчев

 

 • Тези настоящи Условия за Ползване са изготвени от Администратора и могат да бъдат изменяни и / или допълвани само:

 

а) по взаимно съгласие на Потребителя и Администратора, изразени в писмена форма.

б) едностранно от Администратора. 

-изменението има сила и ефект само в отношенията между администратора и конкретния потребител и не се отнася за други потребители.

- изменението влиза в сила за всички регистрирани потребители след публикуването на изменението. Може също да публикуваме допълнителни известия на нашите страници в социалните мрежи и на други наши уебсайтове.

 • Българското законодателство се прилага спрямо настоящите Условия за ползване и всички отношения между Администратора и потребителите във връзка с използването на нашите продукти и други услуги, предоставяни от нас.
 • Всички искове, свързани с използването на нашите продукти и / или възникнали между Потребителите според и / или във връзка с тези Условия за Ползване, включително спорове, възникващи от или относно тяхното тълкуване, невалидност, изпълнение или прекратяване на взаимоотношенията между Потребителя и Администратор, както и дискусии относно попълването на празнотите в Условията за Ползване или адаптирането им към нови обстоятелства, се решават от Арбитражния съд на Българската търговска камара в гр. София в съответствие с Правилника за делата, основани на арбитражни споразумения.

 

§ II. Условия за регистрация

 • Следните лица имат право да се регистрират и поръчат от нашите продукти:

а) лицата, които са навършили 18 години (или съответно - са на законна възраст за пълнолетие според законите на страната им на пребиваване, от която имат достъп до нашите продукти) и само при условие, че тези лица не са поставени под запрещение и / или чиято способност не е ограничена по никакъв друг начин;

 • Лица, които не отговарят на горните условия, нямат право на регистрация в нашите продукти. С попълването на регистрация на нашите продукти, всеки потребител заявява, че отговаря на изискванията на чл. 1. Ако юридическо лице е регистрирано, регистрацията трябва да се извършва само от лица, които законно го представляват. В случай че лице, различно от посоченото в предходното изречение, извърши регистрацията, това лице като физическо лице поема всички задължения, свързани с регистрацията.
 • Работим постоянно, за да подобряваме услугите си и да разработваме нови функции, за да направим нашите продукти по-добри за Вас и нашата общност. В резултат на това може да се наложи да актуализираме тези условия от време на време, за да отразим точно нашите услуги и практики. Освен ако не е предвидено друго в закона, ние ще Ви уведомим (например по електронна поща или чрез нашите продукти) след публикуването на изменението и ще Ви дадем възможност да ги прегледате. След като актуализираните условия са в сила, ще бъдете обвързани от тях, ако продължавате да използвате нашите продукти. В случай че някои от тези условия бъдат изменени и / или допълнени и Потребителят не е съгласен с тях, последният е длъжен незабавно да уведоми писмено Администратора на нашите продукти или да поиска от Администратора да изтрие регистрацията и профила му и да понесе всички свързани с това потенциални неблагоприятни ефекти (включително евентуална загуба на виртуална валута в игрите). В случай, че Потребителят не е уведомил писмено Администратора за несъгласие и / или заличаване на регистрацията си или не е предприел необходимите мерки за премахване на регистрацията и акаунта си, се счита, че Потребителят е напълно съгласен с изменението и / или допълнението на тези Условия за Ползване. Ще се отнасяме към продължаването на използването на нашите продукти или на онлайн игрите ни като приемане на тези промени от датата на влизане в сила, както е показано по-горе.
 • Регистрацията към нашите продукти и нейното прекратяване са доброволни (с изключение на задължителното прекратяване и зависи единствено от волята на Потребителя.
 • В процеса на регистрация всички потребители трябва да попълнят регистрационен формуляр с минимално необходимо и незадължително съдържание. Правилното попълване на минимално изискваното съдържание е предпоставка за успешна регистрация на Потребителя. Полетата с незадължително съдържание се попълват по желание и по усмотрение на Потребителя.
 • Чрез регистриране в нашите продукти всеки потребител декларира, че е съгласен и не възразява срещу предоставянето и обработката на лични данни, предоставени в процеса на регистрация или които впоследствие ще предостави - по време на използването на услугите, предоставяни от нашите продукти. За повече подробности, моля, прочетете нашата Политика за Поверителност.
 • Данните, предоставени от всеки потребител при регистрацията, се считат за пълни и точни, докато не се докаже друго. Всички потребители, регистрирани в нашите продукти, носят отговорност за верността и целостта на предоставените данни във връзка с регистрацията им. Администраторът си запазва правото да редактира информацията, предоставена при регистрацията от всеки потребител, да изтрие част от нея, която според неговата независима преценка противоречи на правилата на настоящите Условия за Ползване и / или на морала.
 • Някои от данните, предоставени от Потребителя при регистрацията, данните от профила на Потребителя, както и всяка друга информация, която администраторът може да е изтрил съгласно предишната разпоредба, може да се вижда от други регистрирани потребители. За повече детайли, моля прочетете нашата Политика за Поверителност.
 • Потребителят има право да променя и актуализира личната информация, предназначена за създаването на своя профил в продуктите ни по всяко време. Правото на потребителя да прави такива промени се прилага при аналогично прилагане на горепосочените изисквания (включително, но не само: наличието на минимална информация, необходимите изисквания за правописа и дължината на потребителското име и др.).
 • С регистрирането в нашите продукти всеки потребител заявява и декларира, че ще зачита личното пространство на други потребители, няма да прави расистки, ксенофобски и дискриминационни изявления и няма а) да нарушава, уврежда или по друг начин уврежда защитени от авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост на други лица; б) да разкрива търговски тайни, освен ако не са собствена търговска тайна, освен ако разгласяването не бъде направено със съгласието на собственика; в) да разпространява съдържание, което е обидно, нарушава правилата за обществено поведение, непристойно, порнографско, съдържа насилие, неприлично е, провокира омраза и нетолерантност, агресивно или по друг начин нарушава законите и / или защитените права и законните интереси на други лица; г) да разпространяват съдържание, съдържащо вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител или други компютърни програми, алгоритми или компютърни практики, които биха могли да повредят, да нарушат или да окажат неблагоприятно влияние върху функционалния живот на нашите продукти, предлаганите там игри техническите средства за достъп до продуктите от други потребители.

 

§ III. Акаунт (профил)

 • При успешна регистрация в нашите продукти всеки потребител отваря акаунт (профил). "Акаунт" по смисъла на предходното изречение е съвкупността от данни, които Потребителят предоставя за регистрация, чрез които той е уникално идентифициран в системата на нашите продукти, включително всички придобити виртуални артикули при и / или във връзка с участието на Потребителите в игрите, предлагани в рамките на нашите продукти.
 • Всеки потребител може да има само един акаунт. Счита се, че собственикът на акаунта е собственикът и / или притежателят на имейла, използван за регистрацията на потребителския и / или акаунта в социална мрежа акаунт, използван за свързване. Всички възможни писмени и / или устни споразумения за обратното нямат задължителен ефект върху екипа, поддържащ нашите продукти.
 • Достъпът до всеки акаунт се осъществява:
  • използвайки правилната комбинация от а) Потребителско име ;б) парола за достъп (създадена при регистрация лично от всеки потребител. След успешната първоначална регистрация всеки потребител може да промени паролата за достъп според предпочитанията си, но във всички случаи - като вземе предвид горните задължителни изисквания. Приемате да пазите паролата си по всяко време и да не я разкривате на никое друго лице. Вие сте отговорни за действията на всички лица, които използват вашата парола, за да получат достъп до вашия акаунт.
  • или чрез акаунта си с определени услуги за социални мрежи от трети страни, като Facebook или Google.
 • Всеки потребител се задължава да не разкрива паролата си на трети страни и е длъжен да създаде всички необходими условия за прилагането на високи стандарти за защита на информацията, така че трети страни да нямат неоторизиран достъп до паролата или до нашите продукти, използвайки неговия акаунт. За да избегнете недоразумения, екипът за поддръжка на нашите Продукти не поема отговорност, свързана с неподходящ достъп до Вашия профил от никой друг освен Вас и без Вашето изрично съгласие и / или ако в резултат на такъв неоторизиран достъп до Вашия акаунт, той значително се промени, изтрие или премахне по някакъв друг начин или ако натрупаната виртуална валута се използва от лице без право на достъп за цели, различни от вашите.
 • Освен това администраторът не носи отговорност, ако трета страна придобие потребителско име и / или парола на потребителя и ги използва за получаване на информация, промяна или изтриване на потребителския профил на потребителя. В допълнение, администраторът не носи отговорност за потребителя по отношение на преки или непреки, случайни щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, репутация, загуба на данни или други загуби, в резултат на:
  • използването или невъзможността за използване на нашите продукти;
  • изявления или действия на трети страни във връзка с услугите на нашите продукти;
  • други въпроси, свързани с услугите, предлагани на нашите продукти;

§ III. Съдържание на страницата

 • Всички продукти и услуги, предлагани от  Продуктите, включително външен вид, дизайн, програмен код, методи на конструиране и работа, са защитени от и подлежащи на авторско право и свързани с тях права и са изключителна собственост на Администратора. Потребителите могат да копират части от съдържанието само за лична употреба, доколкото те не нарушават марки и запазени търговски марки, защитени с авторски права, посочени в нашите продукти. Забранява се запазването на части от уеб страниците без предварително писмено съгласие на администратора, независимо от формата, в която се извършва.
 • Всички търговски марки, лога и символи, представени на сайта, са собственост на администратора или се използват с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, лога и знаци. На потребителите е забранено да извършват каквито и да било действия, които могат да доведат до нарушаване на правата върху интелектуалната собственост, свързани с тези търговски марки, лога и знаци. По-специално, за да се избегнат недоразумения, изрично е посочено, че предоставянето на възможност за ползване на страницата и нейното съдържание от потребителите не представлява разрешение или лиценз за използване на запазените марки, лога и знаци.
 • Всички опити на Потребителите да променят съдържанието на нашите продукти са строго забранени, като добавяне на съдържание, което не е необходимо за целите на регистрацията и не е одобрено предварително от администратора и / или промяна на правилата за участие в игри, включително чрез предлагане залози по смисъла на българския Закон за хазарта и съответно действия или бездействия на потребителите, които могат да доведат до промяна на не-хазартното естество на предлаганите игри в нашите продукти.
 • Нашите продукти могат да съдържат връзки към други уеб страници, домейни, мобилни приложения, социални мрежи, както и други уеб страници, домейни, мобилни приложения, социални мрежи може да съдържат връзки към нашите продукти. Тези други уеб страници, домейни, мобилни приложения и социални мрежи не са под контрола на администратора и екипа, поддържащ нашите продукти, така че администраторът не носи отговорност за сигурността на работата и защитата на личните данни, предлагани от такива трети лица. Посещаването на тези страници чрез връзки в нашите продукти е изцяло отговорност и риск на всеки отделен потребител.

 

§ IV. Етика и поведение на потребителите

 • Прекратяване на акаунт

Ако установим, че имате ясно, сериозно или многократно нарушение на нашите условия или правила, може да спрем или да забраним за постоянно достъп до акаунта Ви. Също така може да прекратим или да деактивираме акаунта Ви, ако сме задължени да го направим по закон. Когато е подходящо, може да Ви уведомим за профила Ви при следващия опит за достъп до него. Ако изтриете или деактивираме профила Ви, тези Условия ще бъдат прекратени като споразумение между Вас и нас.

Ако акаунтът бъде прекратен, той не може да бъде върнат обратно, независимо от обстоятелствата. Веднъж прекратен, акаунтът се изтрива от нашите бази данни перманентно и необратимо. В някои конкретни случаи е възможно да запазим известна информация за определен период след като сте затворили акаунта си. За повече детайли, моля прочетете нашата Политика за Поверителност.

 • Други
  • Строго забранени са всякакъв вид изнудване, обиди, заплахи и/или дискриминационни изказвания, които се отправят от и/или към потребители и Администратора или екипа на нашите продукти. Потребителите нямат право да осъществяват рекламна дейност в рамките на продуктите ни и независимо дали се извършва със съгласието на рекламираното лице (собственика на рекламираната марка) или не.
  • Всяко установено от Администратора нарушение на забраните по този раздел се наказва с изтриване на акаунта на потребителя, извършил нарушението, и отнемане на всички налични към съответния момент чипове и виртуални благини, асоциирани с този акаунт. В допълнение на това Администраторът има право да получи от нарушителя обезщетение за всички други вреди, които е претърпял вследствие на съответното нарушение (вкл. за всички евентуално наложени му глоби и санкции от компетентните власти).
  • Представяне за Администратора или член на екипа му;
  • Злоупотреба с искане за връщане на суми;
  • Съзнателно използване на бъгове;
 • Какво може да правите в рамките на продуктите
 • Не можете да използвате нашите продукти, за да правите или да споделяте нещо:
  • Което нарушава тези Условия и други условия и правила, които се отнасят до използването на продуктите.
  • Което е е незаконно, подвеждащо, дискриминационно или измамно.
  • Което нарушава или нарушава правата на някой друг.
 • Качване на вируси

Не можете да качвате вируси или зловреден код или да правите каквото и да било, което би могло да извади от строя, претовари или да наруши правилната работа или вид на нашите продукти.

 • Събиране на данни

Не можете да достъпвате или да събирате данни от нашите продукти с автоматизирани средства (без нашето предварително разрешение) или да се опитвате да получите достъп до данни, за които нямате разрешение за достъп.

 

§ V. Ограничаване на отговорността

 • Администраторът не може да даде гаранция, че услугите, които се предлагат в продуктите ни, по всяко време ще:
  • отговарят на изисквания и субективните очаквания на всеки отделен потребител за съдържание в продуктите ни услугите, предлагани там;
  • бъдат постоянни, навременни, надеждни и сигурни и ще функционират 24 часа на ден, 7 дена в седмицата, без да бъдат допускани технически и човешки грешки;
  • дават винаги точни и надеждни резултати.
 • Факта на регистрацията на потребител в продуктите ни не гарантира и не води до някакво специално отношение между този потребител и Администратора. Потребителите се съгласяват изрично, че Администраторът няма контрол и няма задължението да осъществява такъв контрол върху това (а) кои потребители осъществяват достъп до продуктите; (б) до какво съдържание има достъп всеки отделен потребител; (в) как потребителите интерпретират и схващат съдържанието на продуктите, до което имат достъп и/или (г) какви действия или бездействия може да предприеме всеки отделен потребител в резултат от досега си с продуктите и тяхното съдържание. Поради това Администраторът не може да бъде държан отговорен за каквито и да е неблагоприятни последици, евентуално възникнали в тежест на един и/или повече потребители вследствие на осъществяването от тяхна страна на достъп до продуктите и използване на услугите, предлагани там.
 • Услугите, съдържанието, страницата и софтуер от всякакъв вид се предлагат на потребителите във вида, в който се намират към съответния момент, без да се поемат каквито и да е гаранции - било изрично, било с конклудентни действия - относно пригодността им за ползване, функционалната им годност с оглед на целите на всеки отделен потребител.
 • Администраторът ограничава в пълния обем, допустим от приложимото право, отговорността си за точността, надеждността, достъпността, всеобхватността, законността или оперативността на материалите и/или услугите, предлагани в рамките на продуктите ни. Използвайки продуктите , всеки потребител разбира, че Администраторът не носи отговорност за евентуални увреждания вследствие на (а) използването на продуктите; (б) сваляне на информация, съдържаща се в продуктите; (в) неоправомощено използване на изображения, информация или данни от страна на качване и/или свалянето на тези обекти на или от продуктите от страна на други потребители; (г) временната или постоянна невъзможност за достъп до съдържанието на продуктите, включително, но не само, поради наличието на вируси, троянски коне или други подобни паразитни програми с деструктивен характер.
 • С достъпа до продуктите, потребителите могат да имат достъп до други домейни, уеб сайтове, мобилни приложения, социални мрежи. Тези други домейни, уеб сайтове, мобилни приложения, социални мрежи не са под контрола на администратора и / или нашите продукти. Освен ако изрично е указано противното, нито Администраторът, нито членове на екипа, поддържащ продуктите не гарантират и декларират каквито и да е факти и обстоятелства по отношение на тези домейни, уеб сайтове, мобилни приложения, социални мрежи, включително и по отношение на сигурността на информацията и нейния характер.

 

§ VI. Допълнителни разпоредби

 • Други
 • Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за Ползване бъде обявена за недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд, арбитраж или друг компетентен орган, останалите разпоредби на Общите условия, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на Страните, запазват действието си. Недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби се считат неписани в тези Условия за Ползване и следва да бъдат заместени от Страните по добросъвестен начин от действителни, приложими и взаимно приемливи разпоредби, чието действие постига максимално близък икономически резултат до този на недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби.
 • Неупражняването или забавата на Администратора при упражняване на негово право, право при неизпълнение, преценка, съгласие или друго право съгласно тези Условия за Ползване, не съставлява отказ от, и не накърнява, същото или което и да е друго негово право. Еднократното или частично упражняване на такова право не прегражда възможността за бъдещото или пълното му упражняване и не съставлява отказ от друго право по тези Условия за Ползване. Всички откази от права или съгласия от страна на Администратора, давани по тези Условия за Ползване трябва да бъдат в писмена форма.
 • Настоящите Условия за Ползване пораждат действие и обвързват страните по него, техните частни и универсални правоприемници. Независимо от предходното изречение, никоя от страните няма право да прехвърля каквато и да е част от задълженията си по настоящите Условия за Ползване без предварителното писмено съгласие на другата страна. Настоящата разпоредба не може да се тълкува и прилага по начин, който ограничава възможността на Администратора да прехвърля права и задължения на свързано с него лице, ако това се налага или е продиктувано от съображения за удобство.
 • Тези Условия съставляват цялото споразумение между Вас и нас относно използването на нашите продукти. Те заменят всички предварителни споразумения.
 • Някои от Продуктите, които предлагаме, се уреждат и от допълнителни условия. Ако използвате някой от тези продукти, ще Ви бъде предоставена възможност да приемете допълнителните условия, които ще станат част от споразумението ни с вас. Ако някои от допълнителни условия противоречат на тези Условия, допълнителните условия са в сила и се отнасят до частта, в която не противоречат на тези Условия.
 • Ако някоя част от тези Условия се окаже неприложима, оставащата част ще остане в сила и ефект. Ако не успеем да приложим някое от тези условия, то няма да се счита за отказ. Всяко изменение или отказ от тези Условия трябва да бъде направено в писмена форма и подписано от нас.
 • Няма да прехвърляте никое от вашите права или задължения по тези Условия на никой друг без нашето съгласие.
 • Тези условия не предоставят никакви права на трети лица. Всички права и задължения, произтичащи от тези Условия, могат свободно да бъдат прехвърляни от нас във връзка със сливане, придобиване или продажба на активи или по закон или по друг начин.
 • Трябва да знаете, че при определени обстоятелства може да се наложи да променим потребителското име за профила Ви (например ако някой друг заяви потребителското име и то изглежда несвързано с името, което използвате в ежедневието).
 • Винаги оценяваме вашите отзиви и други предложения за нашите продукти и услуги. Но трябва да знаете, че можем да ги използваме без ограничение или задължение да Ви компенсираме и нямаме задължение да ги пазим поверителни.
 • Ние си запазваме всички права, които не са изрично предоставени на Вас.
 • Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно тези Условия за Ползване, можете да ни пишете или да се свържете с нас на адрес:

privacy@podaraci.bg 

 

 

Всички останали запитвания трябва да бъдат насочени към:

Страница за контакти на Подаръци.БГ:

https://podaraci.bg/bg/contact

 

Имейл за поддръжка на Подаръци.БГ:

support@podaraci.bg

 

Подаръци.БГ ООД

ул. Коста Лулчев 2

София 1113

България